Ochrona danych osobowych

 • Podane osobie, której dane dotyczą, podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – osób odwiedzających serwis

  zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 (dalej „RODO”) w związku z § 19 Ustawy nr. 18/2018 Sb. O ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (zwanych dalej „ Informacjami ”) pomiędzy stronami umowy:

  Tożsamość i dane kontaktowe operatora:

  LEMON trade, sro z siedzibą pod adresem Družstevná 849, 027 43 Nižná, wpis do Rejestru Handlowego Żyliny, Oddział: Sro, Wpis nr: 67304 / L – Zbl.

  Tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela operatora:

  nie dotyczy;

  Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

  nie dotyczy;

  Kategorie odnośnych danych osobowych:

  cookies, jeżeli na podstawie plików cookies możemy zidentyfikować konkretną osobę, której dane dotyczą, odwiedzającego naszą stronę internetową, będzie to przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

  • podstawowe pliki cookies – pozwalają na korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak logowanie zarejestrowanego użytkownika czy przed wypełnieniem formularzy;
  • pliki cookie konwersji – pozwalają nam analizować wydajność poszczególnych kanałów ruchu;

  Cele przetwarzania danych osobowych:

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesówadministratora, aby:

  • zaoferować najlepsze możliwe ustawienia dla środowiska Twojej witryny; statystycznie określić ruch;

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  6 ust. 1 litera f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z pkt. 1.5.1. ta informacja;

  Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

  Operator nie przekazuje Twoich danych osobowych żadnym odbiorcom.

  Informacje, że administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

  nie dotyczy;

  Informacja o istnieniu / nieistnieniu decyzji Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony:

  nie dotyczy;

  Odniesienie do uzasadnionych lub odpowiednich gwarancji(w tym wskazanie, w jaki sposób można uzyskać kopię lub gdzie są one dostępne / opublikowane):

  nie dotyczy;

  Okres przechowywania danych osobowych(kryteria ich ustalenia):

  Administrator jest uprawniony do przechowywania danych osobowych tak długo, jak długo wynika z prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania tych danych osobowych;

  Identyfikacja praw osoby, której dane dotyczą:

  • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w szczególności do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z pkt. 1.5.1. ta informacja; W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu, chyba że będziemy mieć niezbędne prawnie uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej;

  Istnienie prawa osoby, której dane dotyczą, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

  nie dotyczy;

  Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, umownym lub niezbędnym do zawarcia umowy(w tym czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania ):

  w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt. 1.5.1. niniejszych Informacji osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania danych osobowych i jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (jeżeli skorzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z punktem 1.5.1 niniejszej Informacji, nie będziemy dalej przetwarzać, chyba że będziemy mieć niezbędne uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie);

  Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

  Większość danych osobowych uzyskamy bezpośrednio od Ciebie, przekazując nam Twoje dobrowolne oświadczenie lub opinię;

  Informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu(w tym informacje o zastosowanej procedurze, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą):

  nie dotyczy;

  Przekazane osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – poszukujących pracy

  zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 (dalej „RODO”) w związku z § 19 Ustawy nr. 18/2018 Sb. O ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (zwanych dalej „ Informacjami ”) pomiędzy stronami umowy:

  Tożsamość i dane kontaktowe operatora:

  LEMON trade, sro z siedzibą pod adresem Družstevná 849, 027 43 Nižná, wpis do Rejestru Handlowego Żyliny, Oddział: Sro, Wpis nr: 67304 / L – Zbl.

  Tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela operatora:

  nie dotyczy ;

  Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

  nie dotyczy ;

  Kategorie odnośnych danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne, co oznacza w szczególności imię, nazwisko, tytuł, datę urodzenia, adres zameldowania, obywatelstwo;
  • dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • dane związane z wykonywaniem pracy, informacje o posiadanych kwalifikacjach (głównie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe) oraz odbytym szkoleniu, informacje o zdolności do wykonywania pracy;
  • informacje o Twoim stanie zdrowianiezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy (wstępne badanie lekarskie, badanie psychologiczne), informacje o niepełnosprawności ruchowej,
  • informacje zawarte w CV, podaniu o pracę i liście motywacyjnym, które przekazałeś nam na podstawie konkursu o pracę lub dobrowolnie poza konkursem;

  Cele przetwarzania danych osobowych:

  • przetwarzania, konieczne jest, aby na żądanie osoby, której dane dotyczą, zostały podjęte działania przed zawarciem umowy o pracę (stosunek przedumowny) (w tym umowy o pracę poza stosunkiem pracy) (dalej „umowa”) w celu być zawarta między osobą jako pracownikiem operatora;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnychoperatora jako pracodawcy (np. kadry i płace, bezpieczeństwo i higiena pracy, służba medycyny pracy itp.), które wynikają głównie (ale nie tylko) z poniższego ustawodawstwa :právnych predpisov:
   • Akt nr. 311/2001 Coll. Kodeks pracy;
   • Akt nr. 395/2002 Dz.U. o archiwach i rejestrach;
   • Akt nr. 124/2006 Sb. O bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w miejscu pracy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesówadministratora, aby:
   • ochrony naszych roszczeń prawnych (innymi słowy, abyśmy mogli bronić własnych roszczeń prawnych w postępowaniu sądowym, pozasądowym lub egzekucyjnym), gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapobieganie szkodom;
   • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego oraz ochrona naszego mienia; w tym celu możemy monitorować określone obszary w miejscu pracy oraz korzystanie z urządzeń elektronicznych, systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej;
  • przetwarzanie na podstawie Twojej zgodyw celu:za účelom:
   • rejestry osób poszukujących pracy poza konkursem;

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  • 6 ust. 1 litera a) RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • 6 ust. 1 litera b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem a osobą, której dane dotyczą, zgodnie z punktem 1.5.1 niniejszej Informacji;
  • 6 ust. 1 litera c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa;
  • 6 ust. 1 litera f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z pkt. 1.5.3. ta informacja;

  Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

  Operator przekazuje Twoje dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom / kategoriom odbiorców:

  • procesor kadrowo-płacowy, rejestr, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów operatora;
  • operator systemu kamer;
  • dostawca usług prawnych;
  • dostawcy systemów informatycznych i infrastruktury technicznej przy zarządzaniu wewnętrznymi systemami zarządzania danymi osobowymi;

  Informacje, że administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

  nie dotyczy ;

  Informacja o istnieniu / nieistnieniu decyzji Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony:

  nie dotyczy ;

  Odniesienie do uzasadnionych lub odpowiednich gwarancji(w tym wskazanie, w jaki sposób można uzyskać kopię lub gdzie są one dostępne / opublikowane):

  nie dotyczy ;

  Okres przechowywania danych osobowych (kryteria ich ustalenia):

  Operator jest uprawniony do przechowywania danych osobowych przez następujący okres:

  • przez czas trwania stosunku przedumownego z osobą zainteresowaną;
  • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku przedumownego z osobą, której dane dotyczą;
  • na czas przedawnienia lub przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku przedumownego z osobą zainteresowaną lub z nim związanych;
  • na czas trwania postępowania sądowego, administracyjnego lub innego w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania takiego postępowania oraz przez pozostały okres przedawnienia lub przedawnienia po ich zakończeniu;
  • do celów pkt 1.5.2. niniejsze informacje za okres wynikający z odpowiednich przepisów;
  • do celów pkt 1.5.3. o ile mamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  Identyfikacja praw osoby, której dane dotyczą:

  • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie pkt 1.5.1. ta informacja; W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu, chyba że będziemy mieć niezbędne uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Republika Słowacka;

  Istnienie prawa osoby, której dane dotyczą do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

  Wyrażając zgodę, Operator poinformował osobę, której dane dotyczą, że ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail info@lemontrade.sk lub pisemnie na adres siedziby firmy z zaznaczeniem, jakich danych osobowych dotyczy, co do których cofa zgodę na ich przetwarzanie;

  Informacja o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym albo wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy (w tym czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania):

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 1.5.1 niniejszej Informacji podanie danych osobowych i ich przetwarzanie przez administratora jest niezbędne do wykonania umowy (jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie podała danych osobowych, administrator nie byłby w stanie zawrzeć umowy o pracę);
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 1.5.2 niniejszej Informacji przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przez administratora jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z punktem 1.5.3 niniejszej Informacji, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w takim przypadku, chyba że będziemy mieć niezbędne prawnie uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie);
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 1.5.4. niniejszej informacji osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania danych osobowych i jest uprawniona do uzyskania zgody zgodnie z pkt. 1.5.4. cofnąć w dowolnym momencie (w przypadku skorzystania z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy przetwarzać takich danych o Tobie)

  Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

  Najwięcej danych osobowych uzyskamy bezpośrednio od Ciebie, dostarczając nam CV, podanie o pracę i list motywacyjny oraz wypełniając odpowiedni formularz. Możemy również pozyskiwać informacje o Tobie od stron trzecich w formie referencji.

  Informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (w tym informacje o zastosowanej procedurze, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą):

  nie dotyczy;