Warunki biznesowe

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne regulują prawa i obowiązki kontrahentów wynikające z umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedającym, którym jest firma LEMON trade  sro  z siedzibą przy ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná, IČO: 50 753 673, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Żylinie, wydział: Sro, sygn. 67304 / L (zwany dalej „sprzedawcą”) a kupującym, którego przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedawcy.

Dane kontaktowe sprzedawcy:

LEMON trade sro  z siedzibą ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná, IČO: 50 753 673, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Żylinie, wydział: Sro, sygn. 67304 / L

Steuernummer: 2120469230

Numer VAT: SK2120469230

Operacja:

 1. Družstevná 849, 027 43 Nižná

Telefon: 574266630

E-mail: sklep@gabionylemon.pl

Organ nadzorczy:

Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)

Inspektorat SOI dla kraju żylińskiego

Predmestská 71, PO BOX B – 89, 011 79 Žilina 1

Dział Nadzoru i Dział Prawny

tel. 041/763 21 30, 041/724 58 68, faks 041/763 21 39

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacji, z późniejszymi zmianami w dniu zawarcia umowy kupna, stanowią integralną część umowy kupna. W przypadku zawarcia przez sprzedającego i kupującego pisemnej umowy kupna, w której ustalą warunki odbiegające od niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji, postanowienia umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami handlowymi i warunkami reklamacji. Tak ustalone warunki nie mogą kolidować z innymi regulacjami prawnymi (skrócenie terminu zwrotu towaru, okresu gwarancji itp.)
 2. W rozumieniu niniejszych warunków umowa dodatkowa oznacza umowę, na podstawie której kupujący nabywa towar lub świadczy usługę związaną z przedmiotem umowy kupna, jeżeli towar jest dostarczany lub usługa świadczona przez sprzedającego lub osoby trzeciej na podstawie ich umowy.
 3. Cena zakupu towarów wyświetlona na dowolnej stronie internetowej handlu elektronicznego prowadzonej przez sprzedającego obejmuje również podatek od wartości dodanej w wysokości określonej przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Słowackiej i nie obejmuje ceny za transport towarów lub inne opcjonalne usługi. Wszystkie akcje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że określono inaczej dla konkretnego produktu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów w dowolnym momencie na dowolnej witrynie handlu elektronicznego obsługiwanej przez sprzedawcę. Zmiana ceny towaru nie dotyczy umów kupna zawartych przed zmianą ceny, niezależnie od tego, czy towar nie został jeszcze dostarczony.
 5. W przypadku, gdy sprzedający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań określonych w obowiązującym ustawodawstwie Republiki Słowackiej lub Wspólnot Europejskich lub w niniejszych warunkach, kupujący może skorzystać ze swojego prawa przeciwko sprzedającemu za pośrednictwem właściwego sądu.

 

 1. Sposób zawarcia umowy kupna
 2. Propozycja zawarcia umowy kupna przesyłana jest przez kupującego do sprzedawcy w postaci wypełnionego i przesłanego formularza na stronie internetowej sprzedawcy, który przesłał propozycję zawarcia umowy kupna, której przedmiotem jest przeniesienie własności, zwane dalej jako „ zamówienie ”).
 3. Po wysłaniu zamówienia kupujący otrzyma na swój adres e-mail automatycznie wykonane powiadomienie o otrzymaniu zamówienia w systemie elektronicznym sprzedawcy (dalej „ potwierdzenie dostarczenia zamówienia ”). W razie potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące jego zamówienia można przesłać na adres e-mail kupującego.
 4. Potwierdzenie dostawy zawiera informację, że zamówienie zostało dostarczone do sprzedawcy, ale nie jest akceptacją propozycji zawarcia umowy kupna.
 5. Sprzedawca prześle następnie na adres e-mail kupującego informację, czy zamówienie kupującego zostało przyjęte (zwane dalej „ przyjęciem zamówienia ”). Przyjęcie zamówienia zawiera informację o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, a także informację o cenie towaru i / lub innych usług, informację o przewidywanym czasie dostawy, nazwę oraz informacje o miejscu, do którego ma być dostarczony towar oraz informacje o ewentualnej cenie, warunkach, sposobie i terminie transportu towaru do uzgodnionego dla kupującego miejsca dostarczenia towaru, dane sprzedawcy (firma, siedziba, Numer identyfikacyjny, numer rejestracyjny w rejestrze handlowym itp.) Lub inne niezbędne informacje.
 6. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez doręczenie kupującemu przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.
 7. Sprzedawca przed wysłaniem zamówienia poinformował kupującego o przedumownych informacjach dotyczących reklamacji, płatności, warunków handlowych, transportu i innych w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i niezastąpiony poprzez:
 • główne cechy towarów lub charakter usługi w zakresie odpowiednim dla zastosowanych środków komunikacji oraz towarów lub usług na odpowiedniej stronie katalogu handlu elektronicznego sprzedawcy,
 • informowany o nazwie handlowej i siedzibie sprzedawcy na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy oraz w art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • na numer telefonu Sprzedawcy oraz inne dane, które są istotne dla kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą, w szczególności jego adres e-mail i numer faksu, o ile poinformował o tym na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • poinformowany o adresie sprzedawcy, pod którym kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi, złożyć reklamację lub inną reklamację w rozumieniu art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • na całkowitą cenę towarów lub usług, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie inne podatki lub, biorąc pod uwagę charakter towarów lub usług, cena nie może być z góry rozsądnie określona, ​​sposób jej obliczenia, a także transport dostawy, opłaty pocztowe oraz inne koszty i opłaty, lub jeżeli tych kosztów i opłat nie można ustalić z wyprzedzeniem, że kupujący będzie zobowiązany do ich uiszczenia, poinformował o tym sprzedawcę na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce,
 • o warunkach płatności, warunkach dostawy, terminie, w jakim sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar lub świadczenie usługi, informacji o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i sugestii poinformował kupującego w odpowiednich artykułach niniejszych warunków oraz warunki, które znajdują się na odpowiedniej podstronie handel elektroniczny sprzedawcy,
 • w sprawie informacji o prawie kupującego do odstąpienia od umowy, o warunkach, terminie i trybie wykonywania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • poinformował o udostępnieniu formularza odstąpienia od umowy kupna w art. 10 oraz w załączniku do niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy; sprzedawca udostępnił również formularz odstąpienia od umowy kupna w załączniku do niniejszego regulaminu i reklamacji, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy
 • z informacją, że jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, poniesie koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr. 102/2014 Sb. O ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów (dalej „ Ustawa o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość ”) aw przypadku odstąpienia od umowy kupna również kosztów zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, o czym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • zobowiązanie kupującego do zapłacenia sprzedającemu ceny za faktycznie wykonane świadczenie zgodnie z § 10 ust. 5 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, jeżeli kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług po wyrażeniu przez sprzedającego wyraźnej zgody na podstawie § 4 ust. 6 Ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość poinformowany w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • o okolicznościach, w których kupujący traci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • na pouczeniu o odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru lub usługi na podstawie art. § 622 i 623 Kodeksu Cywilnego poinformowany w art. 8 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • o istnieniu i szczegółach gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę na zasadach bardziej rygorystycznych niż określone w art. § 502 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zostały podane przez producenta lub sprzedawcę, a także informacje o istnieniu i warunkach pomocy i usług świadczonych na rzecz kupującego po dokonaniu sprzedaży towarów lub usług, o ile pomoc taka jest świadczona na odpowiednim e- strona katalogu handlowego sprzedawcy i art. 9 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • istnienie odpowiednich kodeksów postępowania, których sprzedawca zobowiązał się przestrzegać, oraz sposobu, w jaki kupujący może się z nimi zapoznać lub uzyskać ich brzmienie na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego sprzedawcy,
 • czas trwania umowy, w przypadku umowy na czas określony; w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony lub w przypadku umowy, której ważność ulega automatycznemu przedłużeniu, poinformował również o warunkach rozwiązania umowy na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy oraz o regulamin, który znajduje się na odpowiedniej podstronie elektronicznego biznesu sprzedawcy,
 • o minimalnym czasie trwania zobowiązań kupującego wynikających z umowy kupna, jeżeli umowa kupna nakłada taki obowiązek na kupującego na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedającego oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiedniej stronie -strona sklepu internetowego sprzedawcy,
 • o zobowiązaniu kupującego do wpłacenia zaliczki lub dostarczenia innego zabezpieczenia finansowego na żądanie sprzedawcy oraz o warunkach, które mają zastosowanie do jego świadczenia, jeżeli umowa kupna nakłada na kupującego taki obowiązek na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce oraz w niniejszych regulamin, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • o funkcjonalności, w tym o stosowanych technicznych środkach ochrony, aby zabezpieczyć zawartość elektroniczną, jeśli ma to zastosowanie, poinformowanej na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy oraz w niniejszym regulaminie, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e- handel,
 • o zgodności treści elektronicznych ze sprzętem i oprogramowaniem, o których sprzedawca wie lub o których można się spodziewać, w stosownych przypadkach poinformował na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiednią podstronę e-commerce sprzedającego,
 • o możliwości i warunkach pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem systemu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jeżeli sprzedawca zobowiązał się do korzystania z tego systemu poinformowany na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedającego oraz w niniejszym regulaminie, który jest znajdujący się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • o czynnościach niezbędnych do zawarcia umowy kupna poprzez opisanie tych niezbędnych czynności w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • że umowa kupna będzie przechowywana w formie elektronicznej u sprzedawcy i będzie dostępna dla kupującego po złożeniu przez kupującego pisemnego wniosku na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiednich podstrona sklepu internetowego sprzedawcy,
 • że językiem oferowanym do zawarcia umowy jest język słowacki podany na odpowiedniej stronie katalogu handlu elektronicznego sprzedającego oraz w niniejszych warunkach handlowych i warunkach reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie handlu elektronicznego sprzedającego.
 1. Jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego uiści dodatkowe opłaty lub inne koszty zgodnie z pkt. 2.6. list e) niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne lub koszty zwrotu towaru zgodnie z pkt. 2.6. list i) niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji, kupujący nie jest zobowiązany do pokrycia tych dodatkowych kosztów lub opłat.

 

 1. Prawa i obowiązki sprzedawcy
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do:
 • dostarczyć, na podstawie zamówienia potwierdzonego przyjęciem, kupującemu towar w uzgodnionej ilości, jakości i czasie oraz zapakować lub wyposażyć go do transportu w sposób niezbędny do ich zachowania i zabezpieczenia,
 • upewnić się, że dostarczony towar jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej,
 • niezwłocznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, ale nie później niż wraz z dostawą towaru do przekazania kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy kupna na trwałym nośniku, np. e-mailem. Świadectwo musi zawierać wszystkie informacje wymienione w pkt 2.6. w tym formularz odstąpienia od umowy kupna.
 • przekazać kupującemu najpóźniej wraz z towarem w formie pisemnej lub elektronicznej wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru i korzystania z towaru oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej (instrukcje w języku słowackim, karta gwarancyjna, dostawa notatka, dokument podatkowy).
 1. Sprzedający ma prawo do należytej i terminowej zapłaty ceny kupna od kupującego za dostarczony towar.
 2. Jeżeli z powodu sprzedaży zapasów lub niedostępności towaru sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie ustalonym w umowie kupna lub ustalonym przez niniejsze warunki lub po uzgodnionej cenie kupna, sprzedający jest zobowiązany zaoferować kupującemu wykonanie zastępcze lub anulować zamówienie). Kupujący może odstąpić od umowy kupna lub anulować zamówienie przesyłając wiadomość e-mail. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już cenę zakupu lub jej część, sprzedawca zwróci już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy kupna lub. anulowanie zamówienia kupującemu na wskazane przez niego konto, chyba że strony postanowią inaczej. W razie gdyby,

 

 1. Prawa i obowiązki kupującego
 2. Kupujący został poinformowany przez Sprzedawcę, że część zamówienia jest zobowiązana do zapłaty ceny.
 3. Kupujący zobowiązany jest do:
 • przyjąć zamówiony i dostarczony towar,
 • zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym koszty dostawy towaru,
 • potwierdzić na liście przewozowym odbiór towaru własnym podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.
 1. Kupujący ma prawo dostarczyć towar w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony.

 

 1. Warunki dostawy i płatności
 2. Zwykła dostępność towarów wraz z datą ich wysyłki jest podana przy każdym produkcie na stronie e-commerce.
 3. O ile sprzedający i kupujący nie uzgodnili inaczej w umowie kupna, sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia kupującemu przedmiotu, nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli sprzedawca nie wypełni swojego zobowiązania do dostarczenia przedmiotu w terminie określonym w zdaniu pierwszym, kupujący zaprosi go do dostarczenia przedmiotu w dodatkowym rozsądnym terminie przewidzianym przez niego. Jeśli sprzedawca nie dostarczy przedmiotu nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
 4. Sprzedający ma prawo zaprosić kupującego do odbioru towaru nawet przed upływem terminu dostawy ustalonego w umowie kupna.
 5. Kolorystyka towarów na monitorze może nie odpowiadać dokładnie faktycznym odcieniom kolorów, ponieważ kupujący faktycznie je dostrzeże. Wyświetlanie odcieni kolorów zależy między innymi od jakości monitora, wzgl. użyte inne urządzenie wyświetlające.
 6. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w miejscu, w którym sprzedający lub jego przedstawiciel jest upoważniony do dostarczenia towaru i kupujący uzgodnione w umowie kupna lub w inny sposób w czasie przed dostawą towaru (dalej „ Miejsce ”). Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w przedziale czasowym, w którym sprzedawca lub jego przedstawiciel upoważniony jest do dostarczenia towaru i kupujący uzgodniony w umowie kupna lub w inny sposób w czasie przed dostawą towaru (dalej „ Przedział czasowy ” ).
 7. Jeżeli sprzedawca dostarczy towar kupującemu na miejsce i w przedziale czasowym, kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru lub zapewnienia, że ​​towar zostanie odebrany przez osobę upoważnioną w przypadku nieobecności do odbioru towaru. oraz podpisać protokół zapłaty ceny zakupu oraz dostawy i dostawy towaru. Osoba trzecia upoważniona do odbioru towaru jest zobowiązana do przedłożenia sprzedawcy kopii przyjęcia zamówienia. Towar uważa się za dostarczony i odebrany w momencie wydania towaru kupującemu. Dostawa towaru Kupującemu oznacza dostarczenie towaru na Miejsce, przejęcie go przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego i podpisanie protokołu zapłaty ceny zakupu oraz dostawy i dostawy Towaru przez Kupującego lub osoba trzecia upoważniona przez Kupującego.
 8. Jeżeli konieczne jest ponowne dostarczenie towaru z powodu nieobecności kupującego w Serwisie iw określonym przedziale czasowym lub jeśli kupujący bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy kupna w ciągu 7 dni po daremnym upływie terminu, sprzedający jest ma prawo do odszkodowania za rzeczywisty koszt próby nieudanej dostawy towaru do Serwisu.
 9. Umowa kupna zostaje zawarta z warunkiem rozwiązania umowy, pod warunkiem, że jeśli kupujący nie zapłaci sprzedającemu uzgodnionej ceny kupna zgodnie z punktem 4.2 niniejszych warunków w ciągu 15 dni od zaproszenia sprzedawcy do przejęcia umowy, umowa jest anulowane od początku, strony zwracają lub wymieniają wszystkie przyjęte świadczenia, a sprzedawca nabywa prawo do swobodnego rozporządzania zamówionym towarem.
 10. Kupujący ma prawo do oględzin przesyłki tj. Towaru i jego opakowania niezwłocznie po dostawie w obecności przedstawiciela sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia wady towaru i / lub w przypadku niekompletności przesyłki (mniejsza ilość sztuk towaru lub brak zamówionego towaru), przedstawiciel Sprzedającego ma obowiązek umożliwić kupującemu dokonanie zapis zakresu i charakteru wady. Na podstawie takiego protokołu przekazanego sprzedawcy kupujący może następnie odmówić przyjęcia dostarczonego towaru z wadą lub potwierdzić dostawę towaru z wadą, a następnie zgodnie z art. 8 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych do zgłaszania reklamacji wad towaru do sprzedawcy lub osoby wskazanej. W przypadku, gdy Kupujący odmówi odbioru dostarczonego towaru z wadą,
 11. Kupujący jest uprawniony w przypadku niedostarczenia towaru przez sprzedającego w terminie wskazanym w pkt. 5.2. niniejszych warunków do odstąpienia od umowy kupna, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu zapłaconą już część ceny kupna w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedawcy kupujący wskazany przez kupującego.

 

 1. Cena zakupu
 2. Cena zakupu towaru uzgodniona w umowie kupna pomiędzy sprzedającym a kupującym jest podana w przyjęciu zamówienia (zwana dalej „ ceną kupna ”). Jeżeli cena zakupu podana w potwierdzeniu dostarczenia zamówienia jest wyższa niż cena za identyczny towar podana w ofercie e-commerce w momencie wysyłania zamówienia do kupującego, sprzedawca dostarczy kupującemu wiadomość elektroniczną informującą o ofercie nowa cena zakupu w innej kwocie nowa umowa kupna, którą kupujący musi wyraźnie potwierdzić e-mailem lub pisemnie w celu ważnego zawarcia umowy kupna.
 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu cenę zakupu, w tym koszty dostawy towaru gotówką, odbiór osobisty, za pobraniem w miejscu dostawy lub przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy podane w potwierdzeniu zamówienia lub na witryna sprzedawcy.
 4. W przypadku, gdy kupujący płaci sprzedającemu cenę zakupu przelewem bezgotówkowym, za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania całej ceny zakupu na koncie sprzedawcy.
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę kupna za uzgodniony towar w terminie zgodnym z umową kupna, nie później jednak niż przy odbiorze towaru.
 6. Jeżeli Kupujący nie zapłaci Sprzedającemu pełnej ceny zakupu do momentu dostarczenia towaru na Miejsce, a strony nie uzgodniły płatności ceny zakupu w ratach, Sprzedający ma prawo odmówić dostawy towaru. Kupującemu.
 7. Koszty związane z montażem i dostawą towaru nie są wliczone w cenę zakupu, a sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług kupującemu.

 

 1. Nabycie własności i przejście ryzyka uszkodzenia towaru
 2. Przyjmując towar w uzgodnionym miejscu, własność towaru przechodzi na kupującego. Kupujący, który nie spełnia definicji konsumenta określonej w art. § 2 pismo a) Ustawy nabywa własność towaru do momentu zapłaty pełnej ceny zakupu towaru.
 3. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego odbierze towar od sprzedającego lub jego przedstawiciela upoważnionego do dostarczenia towaru, lub jeśli nie uczyni tego w terminie , w momencie gdy sprzedawca zezwala kupującemu na rozporządzenie towarem, a kupujący nie odbiera towaru.

 

 1. Procedura reklamacyjna (odpowiedzialność za wady, rękojmia, reklamacje)
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, którą można usunąć, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego, terminowego i należytego jej usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady.
 3. Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, jeżeli sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów z uwagi na cenę towaru. lub stopień wady.
 4. Sprzedawca zamiast usunięcia wady może zawsze wymienić wadliwy towar na doskonały, o ile nie powoduje to poważnych trudności dla kupującego.
 5. W przypadku wady towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru jako rzecz bez wad, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy kupna. Te same prawa przysługują kupującemu w przypadku wad dających się naprawić, ale gdy kupujący nie może właściwie korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad.
 6. W przypadku innych nieodwracalnych wad kupującemu przysługuje rozsądna zniżka od ceny towaru.
 7. Sprzedający poinformował kupującego o jego prawach, które wynikają ze statutu. § 622 Kodeksu Cywilnego (punkty od 8.1. Do 8.3. Niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) oraz wynikające z tego prawa. § 623 Kodeksu Cywilnego (pkt 8.4. Do 8.5. Niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) poprzez umieszczenie niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi na czas przed wysłaniem kolejność.
 8. Sprzedawca odpowiada za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej, a kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u sprzedawcy lub wyznaczonej osoby. Informacje o wyznaczonych osobach i punktach serwisowych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej znajdują się na odwrocie karty gwarancyjnej lub zostaną przekazane kupującemu na życzenie telefonicznie lub e-mailem.
 9. Rozpatrywanie reklamacji podlega obowiązującej procedurze reklamacyjnej Sprzedawcy tj. Art. 8 niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji. Kupujący został należycie zaznajomiony z procedurą reklamacyjną oraz poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w tym gdzie można zgłosić reklamację oraz o wykonywaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z art. § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Z. od. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Sb. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami (dalej „ Ustawa ”) w okresie przed zawarciem umowy kupna poprzez umieszczenie niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi przed wysłaniem kolejność.
 10. Procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych przez kupującego u sprzedawcy w formie sklepu internetowego na stronie sklepu internetowego sprzedawcy.
 11. W okresie gwarancji kupujący ma prawo dochodzić od sprzedawcy odpowiedzialności za wady towaru zakupionego od sprzedawcy, za które odpowiada producent, dostawca lub sprzedawca.
 12. W przypadku stwierdzenia wady towaru kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w siedzibie sprzedawcy zgodnie z art. § 18 ust. 2 Ustawy poprzez dostarczenie towaru do siedziby sprzedającego i złożenie sprzedawcy oświadczenia o woli kupującego do skorzystania z prawa, o którym mowa w pkt. 8.1. do 8.5. niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji (zwanego dalej „Zgłoszeniem Reklamacji”), np. w postaci wypełnionego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy. Sprzedawca zaleca ubezpieczenie towaru przy wysyłaniu do reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje płatności za pobraniem. Kupujący zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą, w szczególności do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wady towaru; Kupujący wskazuje również, które z przysługujących mu praw wynikających z ust. Zastosowanie mają art. 622 i 633 Kodeksu Cywilnego. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji osobie upoważnionej przez producenta towaru do wykonywania napraw gwarancyjnych (dalej „wyznaczona osoba ”). Lista wyznaczonych osób jest podana w karcie gwarancyjnej lub sprzedawca prześle ją kupującemu na jego żądanie.
 13. Procedura reklamacyjna dotycząca towaru, który może zostać dostarczony do sprzedawcy rozpoczyna się w dniu, w którym zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
 • doręczenie Sprzedawcy Reklamacji,
 • dostarczenie reklamowanego towaru od kupującego do sprzedawcy lub wskazanej osoby,
 • dostarczenie kodów dostępu, haseł itp. reklamowanego towaru sprzedawcy, jeżeli dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji;
 1. Jeżeli przedmiotem reklamacji są towary, których nie można obiektywnie dostarczyć sprzedającemu lub które są zamontowane na stałe, kupujący oprócz spełnienia warunków określonych w punktach 8.12 (a). a) ic) niniejszych warunków reklamacji i handlowych jest on zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej współpracy w celu oględzin reklamowanego towaru przez sprzedawcę lub osobę trzecią wskazaną przez sprzedającego. Procedura reklamacyjna dotycząca towaru, który nie może być obiektywnie dostarczony sprzedawcy lub który jest zamontowany na stałe rozpoczyna się w dniu, w którym dokonano oględzin towaru zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jeżeli jednak sprzedawca lub wskazana przez niego osoba trzecia, pomimo niezbędnej współpracy ze strony kupującego, nie zapewni oględzin w rozsądnym terminie, ale nie później niż 10 dni od doręczenia Sprzedającemu Zgłoszenia reklamacyjnego,
 2. Sprzedawca lub wyznaczona osoba wystawia kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedawcę, np. w formie wiadomości e-mail lub pisemnie, w którym zobowiązany jest do dokładnego wskazania reklamowanych wad towaru i ponownego poinformowania konsumenta o przysługujących mu prawach określonych w pkt.8.1. do 8.3. niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne (postanowienia § 622 Kodeksu Cywilnego) oraz uprawnienia wynikające z pkt.8.4. do 8.5. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych (postanowienia § 623 Kodeksu Cywilnego). W przypadku reklamacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć kupującemu potwierdzenie reklamacji; jeżeli niezwłoczne doręczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je doręczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji;
 3. Kupujący ma prawo zdecydować, które z przysługujących mu praw zgodnie z art. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego i jednocześnie zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania sprzedawcy informacji o swojej decyzji. Na podstawie decyzji kupującego, które z jego praw zgodnie z art. § 622 i ust. Sprzedający lub wyznaczona osoba obowiązana do ustalenia sposobu załatwienia reklamacji stosuje § 623 Kodeksu Cywilnego zgodnie z przepisami art. § 2 pismo m) Ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru nie później niż 30 dni od dnia procedura reklamacyjna. Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji Sprzedawca lub wyznaczona osoba rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona później. Jednak załatwienie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu do bezskutecznego załatwienia reklamacji Konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
 4. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, sprzedawca może załatwić reklamację wyłącznie na podstawie ekspertyzy lub opinii wydanej przez osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną albo opinia wyznaczonej osoby (zwana dalej „ ekspertyzą towarów ”). Niezależnie od wyniku oceny zawodowej sprzedawca nie może żądać od kupującego pokrycia kosztów fachowej oceny towaru lub innych kosztów związanych z fachową oceną towaru.
 5. Jeżeli kupujący złożył reklamację produktu w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a sprzedawca ją odrzucił, osoba, która załatwiła reklamację, jest zobowiązana wskazać w dokumencie rozpatrywania reklamacji, do kogo kupujący może przesłać towar do profesjonalnej oceny. . W przypadku przesłania towaru przez Kupującego do ekspertyzy wskazanej w dokumencie obsługi reklamacji, koszty ekspertyzy towaru, a także wszelkie inne celowo poniesione koszty ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli kupujący wykaże fachową oceną odpowiedzialność sprzedawcy za reklamowaną wadę towaru, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa podczas fachowej oceny towaru. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z fachową oceną towaru, jak również wszystkie związane z tym koszty celowe poniesione. Ponownie złożonego wniosku nie można odrzucić.
 6. Gwarancja nie obejmuje wad, o których kupujący poinformował sprzedawca przy zawarciu umowy lub o których, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta umowa kupna, musiał wiedzieć.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny doskonały towar o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, o ile nie spowoduje to poważnych trudności dla kupującego.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru:
 • jeżeli kupujący nie skorzystał z prawa dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy za wadę towaru do końca okresu gwarancji towaru,
 • jeżeli wada towaru polega na mechanicznym uszkodzeniu towaru spowodowanym przez kupującego,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana jego użytkowaniem w warunkach nieodpowiadających intensywnością, wilgotnością, wpływami chemicznymi i mechanicznymi na środowisko naturalne towaru,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się, obsługą lub zaniedbaniem towaru,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru poprzez nadmierne obciążenie lub użytkowanie z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji lub ogólnych zasad normalnego użytkowania towaru,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru na skutek nieuniknionych i / lub nieprzewidzianych zdarzeń,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru w wyniku przypadkowego zniszczenia i przypadkowego zepsucia,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana nieprofesjonalną ingerencją, uszkodzeniem przez wodę, pożar, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inną ingerencją siły wyższej,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana ingerencją w towar przez osobę nieuprawnioną.

Jeśli przesyłka nie jest kompletna, odp. w przypadku oczywistej wady, którą kupujący mógł stwierdzić podczas oględzin przesyłki przy dostawie towaru, a która nie powiadomiła przedstawiciela sprzedawcy zgodnie z pkt. 5.9 niniejszej reklamacji i warunków handlowych, późniejsze reklamacje tego rodzaju będą uwzględniane tylko jeżeli kupujący udowodni, że reklamowany wadliwy czas odbioru towaru przez kupującego.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:
 • przekazując naprawiony towar,
 • wymiana towaru,
 • poprzez zwrot ceny zakupu towaru,
 • płacąc rozsądną zniżkę od ceny towaru,
 • pisemne zaproszenie do przejęcia świadczenia określonego przez sprzedającego,
 • uzasadnioną odmową reklamacji towaru.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pisemnego dokumentu o sposobie załatwienia reklamacji i załatwieniu reklamacji nie później niż 30 dni od daty reklamacji osobiście, za pośrednictwem dostawcy poczty lub kuriera lub Dostawa.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej i jednocześnie będzie wraz z towarem ew. dowód rozpatrzenia reklamacji dostarczony pocztą elektroniczną.

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia towaru, chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji. Dostarczane odżywki dla sportowców, żywność w koszykach upominkowych i karma dla zwierząt mają minimalny okres przydatności do spożycia powyżej 2 miesięcy przed datą ważności, w przypadku krótszej daty ważności sprzedawca kontaktuje się z kupującym telefonicznie lub e-mailem, a wysyłka jest wysyłane tylko za zgodą kupującego.
 2. Okres gwarancji przedłuża się o okres, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.
 3. W przypadku wymiany towaru na nowy kupujący otrzyma dokument z informacją o wymianie towaru, a wszelkie inne reklamacje rozpatrywane są na podstawie umowy kupna i niniejszego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru na nowy okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru, ale tylko na nowy towar.
 4. W przypadku wady możliwej do usunięcia reklamacja zostanie rozstrzygnięta w zależności od decyzji kupującego zgodnie z punktem 8.15. niniejsze warunki reklamacyjne i biznesowe w następujący sposób:
 • sprzedawca zapewni usunięcie wady, lub
 • sprzedawca wymieni wadliwy towar.
 1. W przypadku wady możliwej do usunięcia i kupujący nie ustali niezwłocznie zgodnie z punktem 8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca załatwi reklamację usuwając wady.
 2. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub jednej więcej powtarzalnej wady możliwej do usunięcia lub szeregu różnych wad możliwych do usunięcia, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru bez wady, sprzedawca wyposaży się, w zależności od decyzji kupującego zgodnie z 8.15 . niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych reklamacja wygląda następująco:
 • wymieniając towar na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych lub
 • w przypadku, gdy sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, załatwi reklamację zwracając cenę zakupu za towar.
 1. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad wymienionych w Zgłoszeniu Reklamacyjnym oraz w potwierdzeniu reklamacji towaru zgodnie z punktem 8.14. niniejsze warunki reklamacyjne i biznesowe.
 2. Na potrzeby reklamacji kilkakrotne wystąpienie jednej wady możliwej do naprawienia uznaje się za powtarzającą się wadę naprawialną.
 3. Na potrzeby reklamacji występowanie więcej niż trzech różnych wad możliwych do usunięcia w tym samym czasie uważa się za większą liczbę różnych wad możliwych do usunięcia.
 4. Prawo kupującego do złożenia reklamacji z tytułu wady towaru następuje po skorzystaniu z przysługującego mu prawa i wezwaniu sprzedawcy do usunięcia wady towaru zgodnie z punktem 8.1. tych reklamacji i warunków handlowych i niezależnie od wyniku reklamacji, ponowne zgłoszenie reklamacji tej samej unikalnej wady (a nie wady tego samego rodzaju) zostanie odrzucone.
 5. Przepisy art. 8 niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych nie dotyczy w sposób wyraźny podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w art. § 2 pismo a) Ustawy.

 

 1. Dane osobowe i ich ochrona
 2. Umawiające się strony ustaliły, że kupujący jest zobowiązany do podania sprzedawcy w kolejności jego imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail, w celu prawidłowego wyposażenia i dostawy towaru. zamówienie.
 3. Strony umowy ustaliły, że kupujący jest zobowiązany do podania sprzedawcy swojej firmy, adresu siedziby, w tym kodu pocztowego, numeru identyfikacyjnego, numeru NIP (jeśli jest nadany), numeru telefonu w celu prawidłowego wyposażenia i dostawy zamówienia , jeśli jest osobą prawną. i adres e-mail.
 4. Kupujący, który zarejestrował się w sklepie internetowym, może w każdej chwili sprawdzić i zmienić podane dane osobowe, a także zrezygnować z rejestracji po zalogowaniu się na stronie sklepu internetowego w sekcji  „ Moje konto”.
 5. Sprzedawca informuje kupującego, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / KE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „ rozporządzeniem ”), sprzedawca jako operator systemu informatycznego będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w procesie zawierania umowy kupna bez jego zgody jako osoba, której dane dotyczą, jako kupujący przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane przez sprzedającego w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży, w której kupujący występuje jako jedna ze stron.
 6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f) Sprzedawca może zamówić dostawę zamówionego towaru, wzgl. usługi na rzecz kupującego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przetwarzanie danych osobowych kupującego również w celu marketingu bezpośredniego oraz wysyłanie na adres e-mail kupującego informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary, wzgl. . usługi.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.
 8. Sprzedawca oświadcza, że ​​zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) a) a písm. b) Rozporządzenia dane osobowe kupującego będą pozyskiwane wyłącznie w celu określonym w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych.
 9. Sprzedawca oświadcza, że ​​dla celów innych niż określone w niniejszym regulaminie i reklamacjach zawsze będzie pozyskiwał dane osobowe Kupującego oddzielnie na odpowiedniej podstawie prawnej i jednocześnie zapewni, że te dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w w sposób odpowiedni do celu, dla którego zostały zebrane i nie będą kojarzyć ich z danymi osobowymi pozyskanymi w innym celu lub w celu realizacji umowy kupna.
 10. Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia, że ​​sprzedawca poinformował go w sposób wystarczający, zrozumiały i niezastąpiony:
 • swoje dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 1. niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne potwierdzające tożsamość sprzedawcy,
 • dane kontaktowe sprzedającego, wzgl. osoba odpowiedzialna sprzedawcy,
 • cel przetwarzania danych osobowych, którym jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
 • że wymagane dane osobowe w celu zawarcia umowy kupna oraz prawidłowego wyposażenia i realizacji zamówienia, Kupujący jest obowiązany podać,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) że prawnie uzasadnionym interesem sprzedawcy jest marketing bezpośredni,
 • dane identyfikacyjne strony trzeciej, czyli firmy, która dostarcza zamówiony towar kupującemu, wzgl. dane identyfikacyjne innych odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych, jeśli istnieją,
 • okres przechowywania danych osobowych, odp. kryteria jego ustalenia,
 1. Sprzedawca oświadcza, że ​​będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie postępował w sposób nie sprzeczny z Regulaminem lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani też ich nie obejdzie.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Sprzedawca przekazuje Kupującemu, którego dane przetwarza, następujące informacje:
 • tożsamość i dane kontaktowe sprzedawcy oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciela sprzedawcy,
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej,
 • cele przetwarzania, dla których przeznaczone są dane osobowe, oraz podstawa prawna przetwarzania,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez sprzedawcę lub osobę trzecią,
 • krąg odbiorców lub ewentualne kategorie odbiorców danych osobowych,
 • w stosownych przypadkach informację, że sprzedawca zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • okres przechowywania danych osobowych, odp. kryteria jego ustalenia,
 • informację o prawie do żądania od Sprzedawcy dostępu do jego danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, umownym lub niezbędnym do zawarcia umowy, czy kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych, a także jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Kupujący ma prawo uzyskać od sprzedającego kopię przetwarzanych danych osobowych oraz ma prawo do uzyskania wszystkich powyższych informacji. Za wszelkie dodatkowe kopie, o które zwróci się kupujący, sprzedający może naliczyć opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym wykonania kopii.

 1. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa wynikającego z punktu 9.11 w formie pisemnej lub elektronicznej, a z treści jego wniosku wynika, że ​​korzysta on z prawa określonego w punkcie 9.11, żądanie uważa się za złożone na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący ma prawo wnieść sprzeciw wobec sprzedawcy wobec przetwarzania jego danych osobowych, które według niego są lub będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Kupujący wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania, Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego z dniem wniesienia sprzeciwu do Sprzedawcy, a dane osobowe zainteresowanego Kupującego nie mogą już być i nie będą przetwarzane w celu do takich celów.
 3. Jeżeli kupujący podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane w sposób nieuzasadniony, może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej. Jeżeli kupujący nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, z jego praw może skorzystać przedstawiciel ustawowy.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki, aby dostarczyć kupującemu wszystkie informacje, o których mowa w pkt 9.11, w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasno i prosto sformułowane. Sprzedawca udzieli informacji drogą elektroniczną lub zgodnie z Regulaminem w inny uzgodniony z Kupującym sposób.
 5. Informacje o środkach podjętych na żądanie kupującego zostaną przekazane kupującemu przez sprzedającego bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania.
 6. Sprzedawca informuje tego Kupującego, że w związku z wykonaniem zawartej umowy przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego przyjmuje się, że dane osobowe Kupującego będą przekazywane i udostępniane następującym podmiotom trzecim m.in. krąg odbiorców:

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, sro, IČO: 45 497 885, z siedzibą Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, Oddział Sro, sygn. Akt 17990 / S

 

 1. Odstąpienie od umowy kupna
 2. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności towarów lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów uzgodniony w umowie kupna zaprzestał produkcji lub dokonał poważnych zmian, które uniemożliwiły sprzedającemu od wywiązania się ze zobowiązań z powodu siły wyższej lub jeżeli mimo wszelkich starań, jakich można od niego zasadnie wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym w niniejszych warunkach lub po cenie określonej w zamówieniu sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego i jednocześnie jest zobowiązany do zaoferowania kupującemu świadczenia zastępczego lub możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy kupna (anulowania zamówienia). W razie gdyby,
 3. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z art. § 7 i nast. Akt nr. 102/2014 Sb. O ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość (zwanej dalej  „Ustawą o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość ”) w terminie 14 dni od otrzymania towaru, wzgl. od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli Sprzedawca dopełnił obowiązku informacyjnego zgodnie z art. § 3 Ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 4. W tym okresie kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towar w sposób zbliżony do zwykłego zakupu w klasycznym sklepie z kamieniami, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.
 5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem przewoźnika, przejmie wszystkie części zamówionego towaru lub gdy
 • towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, od dnia odebrania towaru, który został dostarczony jako ostatni,
 • dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, od dnia odebrania ostatniej części lub ostatniej sztuki,
 • w ramach umowy towar jest dostarczany wielokrotnie przez określony czas, licząc od dnia otrzymania pierwszego dostarczonego towaru.
 1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest zakup towaru jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane przez kupującego w formie pisemnej w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, że nastąpiło odstąpienie od umowy lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr. 1 z niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane sprzedającemu nie później niż ostatniego dnia terminu określonego w art. § 7 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 3. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z punktem obowiązującym niniejszych warunków handlowych i reklamacji musi zawierać informacje wymagane w formularzu odstąpienia od umowy kupna, który stanowi załącznik nr. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, w szczególności identyfikacja kupującego, numer i termin zamówienia, dokładna specyfikacja towaru, sposób zwrotu przez sprzedającego otrzymanego świadczenia, w szczególności numer konta i / lub adres pocztowy kupującego.
 4. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, każda dodatkowa umowa związana z umową kupna, od której kupujący odstąpił, również zostaje anulowana od początku. Nie można żądać od kupującego żadnych kosztów ani innych płatności w związku z odstąpieniem od umowy dodatkowej, z wyjątkiem zapłaty kosztów i płatności określonych w art. § 9 ust. 3 ust. § 10 ust. 3 i 5 ustawy o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość oraz ceny za usługę, jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i pełne wykonanie usługi nastąpiło.
 5. Kupujący zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna odesłać towar na adres siedziby operatora lub przekazać go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawca przejmie towar. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zaproponował, że odbierze towar osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu niniejszych warunków handlowych i reklamacji uważa się za zachowany, jeżeli przekazanie towaru do transportu nastąpiło nie później niż w ostatnim dniu upływu terminu.
 6. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć sprzedającemu kompletny towar wraz z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i nieużywany.
 7. Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedawca nie przyjmuje płatności za pobraniem. Sprzedawca jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia kupującemu zawiadomienia o odstąpieniu, zwrócić kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności z tytułu umowy kupna lub w związku z nią, w tym transport, dostawę oraz opłaty pocztowe i inne koszty i opłaty. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności na podstawie niniejszego punktu niniejszych warunków przed dostawą towaru lub do czasu, gdy kupujący udowodni sprzedającemu zwrot towaru, chyba że sprzedawca zasugeruje, że osobiście odbierze towar. lub przez osobę przez niego upoważnioną.
 8. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy lub osoby upoważnionej przez sprzedającego do odbioru towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie wypełnił obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 litera i) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, które powstało w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres obróbki niezbędnej do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli Sprzedawca nie dopełnił obowiązku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy wynikającym z § 3 ust. 1 litera h) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość .
 10. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu towaru kupującemu w taki sam sposób, jak kupujący użył przy płatności, chyba że kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu bez dodatkowej zapłaty kupującemu z tego tytułu.
 11. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towary, które są używane, uszkodzone lub niekompletne, kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu:
 • wartość, o którą obniżono wartość towaru zgodnie z art. § 457 Kodeksu Cywilnego w kwocie rzeczywistej
 • koszty poniesione przez sprzedającego w związku z naprawą towaru i przywróceniem go do stanu pierwotnego obliczone zgodnie z cennikiem serwisu pogwarancyjnego towaru.

Zgodnie z tym punktem reklamacji i warunkami handlowymi, kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy odszkodowania w wysokości różnicy między ceną zakupu towaru a wartością towaru w chwili odstąpienia od umowy kupna.

 1. Zgodnie z ust. § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są:
 • sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
 • sprzedaży towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie,
 • sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,
 • o dostarczanie treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od umowy.
 • świadczenia usługi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od umowy po pełnym świadczenie usługi i jeśli usługa została wykonana w całości,
 1. Przepisy art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych nie dotyczy wprost podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w art. § 2 pismo a) Ustawy.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Jeśli umowa kupna jest zawarta na piśmie, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
 3. Strony umowy ustaliły, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie wiadomości e-mail.
 4. Odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa, Ustawa nr. 22/2004 Coll. O handlu elektronicznym oraz o zmianie ustawy nr. 128/2002 Dz.U. O kontroli państwowej rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu zmienionym ustawą nr 128/2002 Dz. 284/2002 Sb., Z późniejszymi zmianami oraz Ustawa nr. 102/2014 Sb. O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 5. Jeżeli konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki sprzedawca załatwił jego reklamację lub uważa, że ​​sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócenia się do sprzedawcy o naprawienie szkody. Jeżeli sprzedawca udzieli negatywnej odpowiedzi na żądanie zadośćuczynienia lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od daty jego wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o zainicjowanie alternatywnego rozwiązania jego sporu na zasadach określonych w ust. § 12 ustawy nr. 391/2015 Coll. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zmian w niektórych przepisach.

Podmiotem właściwym dla alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich ze sprzedawcą  LEMON trade, sro  jest Słowacka Inspekcja Handlowa Prievozská 32, 827 99 Bratysława 27,  www.soi.sk  lub inna odpowiednia uprawniona osoba prawna zarejestrowana na liście podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzonej Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista dostępna na  stronie http://www.mhsr.sk ); konsument ma prawo wyboru, do którego z ww. podmiotów ADR się zwrócić.

 1. Konsument może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/,aby złożyć alternatywną propozycję rozstrzygania sporów  .
 2. Niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacyjne stają się skuteczne wobec kupującego poprzez zawarcie umowy kupna.
 3. Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i reklamacyjnymi, zapoznał się z nimi, zrozumiał ich treść oraz w pełni się z nimi zgadza.

Przekazane osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – partnerów biznesowych

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 (dalej „RODO”) w związku z § 19 Ustawy nr. 18/2018 Sb. O ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (zwanych dalej „ Informacjami ”) pomiędzy stronami umowy:

 

 • Tożsamość i dane kontaktowe operatora:

LEMON trade, sro z siedzibą pod adresem Družstevná 849, 027 43 Nižná, wpis do Rejestru Handlowego Żyliny, Oddział: Sro, Wpis nr: 67304 / L   Zbl.

 • Tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela operatora:

nie dotyczy ;

 • Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

nie dotyczy ;

 • Kategorie odnośnych danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne, co oznacza w szczególności imię, nazwisko, tytuł, datę urodzenia, adres zameldowania, obywatelstwo;
  • dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • dane związane z realizacją płatności, czyli w szczególności numer rachunku bankowego;
 • Cele przetwarzania danych osobowych:
  • przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania umowy(zwanej dalej „umową”) zawartej pomiędzy operatorem jako dostawcą towarów / usługodawcą a osobą, której dane dotyczą, jako klientem / użytkownikiem, w szczególności:
   • w celu dokonania płatności;
   • w związku z zabezpieczeniem i reklamacją zamówionych towarów / usług;
   • w związku z Twoimi innymi prośbami o skontaktowanie się z nami;
  • przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnychoperatora (np. księgowość itp.), które wynikają głównie (ale nie tylko) z następujących przepisów prawa:
   • Akt nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy;
   • Akt nr. 595/2003 Coll. O podatku dochodowym;
   • Akt nr. 222/2004 Coll. O podatku od wartości dodanej;
   • Akt nr. 431/2002 Dz.U. o rachunkowości;
   • Akt nr. 124/2006 Sb. O bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w miejscu pracy;
   • Akt nr. 395/2002 Dz.U. o archiwach i rejestrach;
   • Akt nr. 343/2015 Sb o zamówieniach publicznych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesówadministratora, aby:
   • ochrony naszych roszczeń prawnych (innymi słowy, abyśmy mogli bronić własnych roszczeń prawnych w postępowaniu sądowym, pozasądowym lub egzekucyjnym), gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapobieganie szkodom;
   • kontrola należytego wykonania umowy (np. kontrola prawidłowego świadczenia naszych usług, kontrola prawidłowości dostaw towarów);
   • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego oraz ochrona naszego mienia; w tym celu możemy monitorować określone obszary w miejscu pracy oraz korzystanie z urządzeń elektronicznych, systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej;
   • informacje o naszych usługach, produktach i wydarzeniach za pośrednictwem marketingu bezpośredniego, w przypadku gdy istnieje domniemanie, że jesteś zainteresowany tymi informacjami, ponieważ korzystasz z podobnego produktu lub usługi.
  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
   • 6 ust. 1 litera b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem a osobą, której dane dotyczą, zgodnie z punktem 1.5.1 niniejszej Informacji;
   • 6 ust. 1 litera c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa;
   • 6 ust. 1 litera f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z punktem 1.5.3 niniejszej Informacji;
  • Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

Operator przekazuje Twoje dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom / kategoriom odbiorców:

 • administrator systemu kamer, system monitoringu wejścia na teren operatora;
 • dostawca usług drukarskich;
 • dostawca usług prawnych;
 • dostawca usług w zakresie marketingu wydarzeń;
 • dostawca doradztwa księgowego i podatkowego, usług audytorskich;
 • operator hoteli i systemów rezerwacji;
 • dostawca usług ubezpieczeniowych;

1.7.8. grupa przedsiębiorstw – podmioty powiązane

 • Informacje, że administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

nie ma zastosowania .

 • Informacja o istnieniu / nieistnieniu decyzji Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony:

nie dotyczy ;

 • Odniesienie do uzasadnionych lub odpowiednich gwarancji (w tym wskazanie, w jaki sposób można uzyskać kopię lub gdzie są one dostępne / opublikowane):

nie dotyczy ;

 • Okres przechowywania danych osobowych(kryteria ich ustalenia):

Operator jest uprawniony do przechowywania danych osobowych przez następujący okres:

 • na czas trwania stosunku umownego z osobą zainteresowaną;
 • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą;
 • na czas przedawnienia lub przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku umownego z osobą zainteresowaną lub z nim związanych;
 • na czas trwania postępowania sądowego, administracyjnego lub innego w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania takiego postępowania oraz przez pozostały okres przedawnienia lub przedawnienia po ich zakończeniu;
 • do celów pkt 1.5.2. niniejsze informacje za okres wynikający z odpowiednich przepisów;
 • Identyfikacja praw osoby, której dane dotyczą:
  • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w szczególności do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie 1.5.3 niniejszej Informacji; W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu, chyba że będziemy mieć niezbędne prawnie uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej;
 • Istnienie prawa osoby, której dane dotyczą, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

Nie dotyczy;

 • Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, umownym lub niezbędnym do zawarcia umowy (w tym czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania ):
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 1.5.1 niniejszej Informacji, podanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie przez administratora jest niezbędne do wykonania umowy (jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie podała danych osobowych, administrator nie byłby w stanie wykonać umowy);
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 1.5.2 niniejszej Informacji przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w punkcie 1.5.3 niniejszej Informacji osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania danych osobowych i jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (jeżeli skorzystasz z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z punktem 1.5.3 niniejszej Informacji, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w takim przypadku, chyba że będziemy mieć niezbędne prawnie uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie);
 • Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

Większość danych osobowych uzyskamy bezpośrednio od Ciebie, przekazując je nam w ramach Twojego zamówienia;

 • Informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu (w tym informacje o zastosowanej procedurze, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą):

nie dotyczy.

 

Załącznik nr. 1 / Formularz odstąpienia od umowy /

Załącznik nr. 2 / Pouczenie o wykonaniu prawa kupującego do odstąpienia od umowy kupna /