Warunki handlowe  


Niniejsze ogólne warunki handlowe („Warunki”) regulują prawa i obowiązki Kupującego i nas, jako Sprzedawcy (spółka handlowa LEMON trade, s.r.o. z siedzibą pod adresem Družstevná 849, 027 43 Nižná, NIP: 50753673) w ramach zawartych stosunków umownych za pośrednictwem sklepu internetowego na naszych stronach internetowych:

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego zawarte są w polityce przetwarzania danych osobowych, która znajduje się tutaj.

Porozumiewamy się przede wszystkim na odległość, dlatego także w naszej umowie stosuje się środki porozumiewania się, które pozwalają na zawarcie umowy bez jednoczesnej fizycznej obecności Kupującego i Sprzedawcy. Jeśli jakakolwiek część warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu zakupu w sklepie internetowym, konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami.

Art. 1.

Niektóre definicje

 • Cena to kwota finansowa, jaką należy zapłacić za towar;
 • Cena za transport to kwota finansowa jaką należy zapłacić za dostawę towaru, w tym cena za jego opakowanie;
 • Cena całkowita jest sumą ceny i ceny transportu;
 • VAT jest podatkiem od wartości dodanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub bez tego podatku, jeśli klient jest płatnikiem VAT;
 • E-sklep to prowadzony przez nas sklep internetowy, w którym nastąpi zakup towarów;
 • Faktura jest dokumentem podatkowym wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług za cenę całkowitą;
 • My e-mail sklep@gabionylemon.pl, numer telefonu +48 574 266 630, zwany przez prawo Sprzedawcą;
 • Zamówienie stanowi nieodwołalną propozycję zawarcia z nami umowy zakupu towarów;
 • Towarem według naszego e-sklepu, o ile nie zaznaczono inaczej, są: ogrodzenia gabionowe, kosze gabionowe, siatki gabionowe, panele ogrodzeniowe 2D, akcesoria – elementy montażowe, donice gabionowe, wypełnienie drewniane, bramy i furtki;
 • Konto użytkownika to konto założone na podstawie podanych przez Kupującego danych, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych towarów i zawartych umów;
 • Ty jesteś osobą dokonującą zakupów w naszym sklepie internetowym, prawnie zwaną Kupującym;
 • Umowa jest umową kupna uzgadnianą na podstawie prawidłowo wypełnionego zamówienia przesłanego za pośrednictwem sklepu internetowego i zawierana jest w momencie otrzymania od nas potwierdzenia zamówienia.

Art. II.

Postanowienia ogólne i INSTRUKCJE

 1. Zakup towarów za pośrednictwem interfejsu sklepu internetowego podlega niniejszym Warunkom.
 2. Przy zakupie towaru obowiązkiem Kupującego jest podanie wszystkich informacji poprawnie i prawdziwo. Informacje, które nam Kupujący przekazał przy zamówieniu towaru uważamy za poprawne i prawdziwe.

Art. III.

Zawarcie umowy

 1. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość.
 2. W celu zawarcia umowy konieczne jest utworzenie projektu zamówienia w e-sklepie. Propozycja musi zawierać następujące informacje:
  1. informację o zakupionym towarze (w e-sklepie należy zaznaczyć towar, którym jest Kupujący zainteresowany za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”),
  2. informację o cenie, cenie za transport, VAT, sposobie zapłaty ceny całkowitej oraz wymaganym sposobie dostawy towaru; informacje te zostaną wprowadzone do oferty zamówienia w środowisku sklepu internetowego, natomiast informacje o cenie z VAT, cenie za transport i całkowitej cenie zostaną podane automatycznie na podstawie wybranych przez Kupującego towarów oraz sposobie dostarczenia towarów,
  3. Twoje dane identyfikacyjne w celu umożliwienia nam dostarczenia Towaru i prawidłowego wystawienia faktury lub innych dokumentów. Dane w zakresie:
   A) jeśli jesteś osobą fizyczną (osoba prywatna - niebędąca przedsiębiorcą) imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail
   B) jeśli jesteś osobą fizyczną - przedsiębiorcą, tj. jeśli jesteś SPÓŁKĄ: nazwa firmy z zakresu - imię, nazwisko i dodatek do firmy (jeżeli posiadasz dodatek do firmy w nazwie), adres miejsca prowadzenia działalności lub adres prowadzenia działalności, adres siedziby miejsce dostawy towarów, jeżeli jest inne niż adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, numer identyfikacyjny, numer VAT, numer VAT (jeśli jesteś płatnikiem VAT), numer telefonu, adres e-mail
   C) jeśli jesteś osobą prawną (sro, as, ks, vos, spółdzielnia, fundacja, gmina, szkoła, stowarzyszenie i inne) nazwa firmy, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, adres miejsca dostawy towarów, jeśli jest inny niż adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, NIP (jeśli jesteś płatnikiem VAT).
   Dane identyfikacyjne podane przez Ciebie w zamówieniu zgodnie z artykułem III. Punkt 2. Punkt. 3 litery od A) do C) są traktowane jako dane rozliczeniowe.
  4. W trakcie tworzenia projektu Zamówienia masz możliwość zmiany i sprawdzenia danych do czasu jego utworzenia. Po zaznaczeniu przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” utworzysz zamówienie. Jednak przed naciśnięciem przycisku należy potwierdzić zapoznanie się i zgodę na niniejszy Regulamin oraz przetwarzanie danych osobowych. W przeciwnym razie utworzenie Zamówienia nie będzie możliwe. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wszystkie wprowadzone informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Nas. Zmiana danych rozliczeniowych nie będzie już możliwa.
   Jeżeli Kupujący popełnił błąd przy wprowadzaniu danych rozliczeniowych lub nie był pewien, czy podał prawidłowe dane rozliczeniowe, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, kontaktuje się ze Sprzedawcą z prośbą o poprawienie podanych danych rozliczeniowych. W przypadku, gdy Kupujący będzie nalegał na poprawienie faktury i wszelkich stosownych dokumentów, mimo że wprowadził błędne dane rozliczeniowe i nie wykorzystał terminu następnego dnia roboczego na usunięcie braków we wskazanych danych rozliczeniowych, korekta będzie możliwa maks. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono fakturę z błędnie podanymi danymi rozliczeniowymi (patrz data dostawy na fakturze) i zostanie obciążona opłatą administracyjną w wysokości 133,00 zł z VAT. Po wspomnianym 15 dniu miesiąca zmiana danych rozliczeniowych nie będzie już możliwa z przyczyn systemowych.
  5. zamówienie potwierdzimy niezwłocznie po jego dostarczeniu za pomocą wiadomości wysłanej na podany w zamówieniu adres e-mail. Potwierdzenie będzie zawierało podsumowanie zamówienia oraz niniejsze Warunki. Poprzez potwierdzenie zamówienia z naszej strony zostaje zawarta umowa między nami a Kupującym. Warunki w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia stanowią integralną część umowy,
  6. mogą również wystąpić przypadki, w których nie będziemy mogli potwierdzić zamówienia, są to głównie sytuacje, w których jest niedostępny towar. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny, dla której nie możemy potwierdzić zamówienia, skontaktujemy się z Kupującym i prześlemy ofertę zawarcia umowy w formie zmienionej w stosunku do zamówienia. W takim przypadku umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia naszej oferty,
  7. w przypadku, gdy w sklepie internetowym lub w ofercie zamówienia podana jest ewidentnie niepoprawna cena, głównie z powodu błędu technicznego, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru za tę cenę, nawet jeśli Kupujący otrzymał potwierdzenie zamówienia i tym samym umowa została zawarta. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktujemy się z Kupujący i prześlemy ofertę zawarcia nowej umowy w formie zmienionej w stosunku do zamówienia. Nowa umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia naszej oferty. W przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi naszej oferty w terminie 3 dni od jej złożenia, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zawartej umowy. Za błąd w cenie uważa się np. sytuację, w której cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców lub gdy w cenie brakuje cyfry albo znajduje się dodatkowa cyfra,
  8. w przypadku zawarcia umowy Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny całkowitej,
  9. jeżeli Kupujący posiada konto użytkownika, zamówienie może złożyć za jego pośrednictwem. W takim przypadku ma obowiązek sprawdzić dokładność, prawdziwość i kompletność podanych danych. Sposób tworzenia zamówienia jest taki sam jak w przypadku kupującego nieposiadającego konta użytkownika, jednak zaletą jest to, że nie jest konieczne wielokrotne uzupełnianie danych identyfikacyjnych.

Art. IV.

Konto użytkownika

 1. Na podstawie rejestracji w sklepie internetowym Kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika.
 2. Zaletą konta użytkownika jest to, że Kupujący ma wszystkie swoje zamówienia i inne dokumenty w jednym miejscu. Ponadto nie musi ponownie wprowadzać swoich danych identyfikacyjnych za pośrednictwem swojego konta użytkownika.
 3. Podczas rejestracji konta użytkownika obowiązkiem Kupującego jest poprawne i prawdziwe wprowadzenie wszystkich danych oraz ich aktualizacja w przypadku zmiany.
 4. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Obowiązkiem Kupującego jest zachowanie poufności danych dostępowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie danych dostępowych.
 5. Konto użytkownika jest prywatne i w związku z tym Kupujący nie ma prawa na udostępnianie konta innym osobom.
 6. Konto użytkownika może zostać anulowane w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z umowy.
 7. Konto użytkownika może być niedostępne, zwłaszcza w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania.

Art. V.

Cena i warunki płatności, zastrzeżenie prawa własności

 1. Cena jest podana w sklepie internetowym, w ofercie zamówienia i oczywiście w umowie. W przypadku rozbieżności między ceną podaną za towar w sklepie internetowym a ceną podaną w ofercie zamówienia, obowiązywać będzie cena podana w ofercie zamówienia, która zawsze będzie tożsama z ceną w umowie. W ofercie zamówienia podana jest również cena transportu lub warunki transportu.
 2. Całkowita cena może być z podatkiem VAT lub jest bez podatku w zależności od tego, czy Kupujący jest płatnikiem VAT. Całkowita cena obejmuje wszystkie opłaty określone specjalnymi przepisami.
 3. Po zawarciu umowy będziemy żądać od Kupującego zapłaty ceny całkowitej przed wydaniem towaru. Całkowitą cenę można zapłacić w następujący sposób:
  1. Przelewem bankowym – Kupujący dostanie informację o dokonaniu płatności w ramach potwierdzenia zamówienia.
  2. Kartą płatniczą.
  3. Za pobraniem – w takim przypadku płatność zostanie dokonana przy dostawie towaru.
  4. Gotówką lub kartą kredytową przy osobistym odbiorze bezpośrednio w naszym sklepie. W takim przypadku istnieje możliwość zapłaty za towar gotówką. W razie płatności gotówką przy osobistym odbiorze cena całkowita płatna jest przy odbiorze towaru.
 4. Faktura zostanie wydrukowana i fizycznie dołączona do zamówionego towaru.
 5. Własność towaru przechodzi na Kupującego dopiero po zapłaceniu ceny całkowitej i przejęciu towaru. W przypadku płatności przelewem, cenę całkowitą uiszcza się poprzez uznanie przez nasze konto, w pozostałych przypadkach jest ona uiszczana w momencie płatności.

Art. VI.

Warunki dostawy, przeniesienie niebezpieczeństwa i przypadkowe uszkodzenie towaru

 1. Towar zostanie dostarczony Kupującemu w wybrany przez niego sposób. Można wybrać spośród następujących opcji:
  1. Osobisty odbiór bezpośrednio w naszym sklepie: ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná
  2. Dostawa za pośrednictwem nas lub firm transportowych Geis, Rhenus Logistics.
 2. Towar może być dostarczony również za granicę.
 3. Czas dostawy towaru zawsze jest uzależniony od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Przewidywany czas dostawy towaru zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia. Minimalny czas dostawy wynosi 3 dni. Maksymalny czas dostawy to 6 – 8 tygodni od potwierdzenia zamówienia, o ile nie zaznaczono inaczej.
 4. W przypadku odbioru osobistego w naszym sklepie, Kupujący zostanie poinformowany o możliwości odbioru towaru drogą mailową.
 5. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika lub od nas, obowiązkiem Kupującego jest dokonanie oględzin towaru, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niezwłoczne powiadomienie przewoźnika lub bezpośrednio nas.
 6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w umówionym miejscu i terminie. Jeżeli nie przyjmie dostarczanego towaru zgodnie z poprzednim zdaniem, będzie poinformowany e-mailem, gdzie i kiedy może odebrać towar lub na podstawie pisemnego żądania Kupującego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, gdy miał przejąć towar, towar ponownie dostarczymy, ale Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów związanych z ponowną dostawą towaru. W przypadku naruszenia obowiązku przejęcia towaru, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 4 niniejszych Warunków, nie skutkuje to naruszeniem naszego obowiązku dostarczenia towaru Kupującemu. Jednocześnie fakt, że towar nie jest odebrany, nie stanowi odstąpienia od umowy między nami a Kupującym. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru nawet w dodatkowym terminie, mamy prawo odstąpienia od Umowy z powodu rażącego naruszenia umowy. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, odstąpienie jest skuteczne w dniu, w którym doręczymy to odstąpienie. Odstąpienie od umowy nie wpływa na żądanie odszkodowania w wysokości rzeczywistych kosztów próby dostarczenia towaru lub innego roszczenia o odszkodowanie lub utracony zarobek, jeśli takie wystąpią.
 7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego towar jest dostarczany wielokrotnie lub w inny sposób niż uzgodniono w umowie, obowiązkiem Kupującego jest zwrócić koszty związane z wielokrotną dostawą. Na podany w umowie adres e-mail prześlemy dane do zapłaty tych kosztów, które są płatne w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail.
 8. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego przejęcia. W przypadku, gdy nie odbierze towaru, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 4 niniejszych Warunków, ryzyko przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy miał możliwość przejęcia go, ale z przyczyn ze strony Kupującego towar nie został przejęty. Niebezpieczeństwo i przypadkowe uszkodzenie towaru oznaczają dla Kupującego, że od tego momentu ponosi wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakąkolwiek wadą towaru.
 9. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli dostarczyć towar Kupującemu w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu zamówienia, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku sieci gabionowych, jeśli wartość zamówienia wynosi do 2000 zł, wyślemy je kurierem w ciągu 5 dni roboczych. Przy zamówieniu koszy gabionowych powyżej 2000 zł zapewniamy DARMOWĄ dostawę towaru naszą dostawą w ciągu 10 dni roboczych. Nie dotyczy to jednak systemów PRAKTIK i PREMIUM. System ogrodzeniowy PREMIUM jest produkowany indywidualnie (dopasowany do każdego klienta) a następnie cynkowany ogniowo w zewnętrznej ocynkowni, czas realizacji jest ok. 4 – 6 tygodni. System ogrodzeniowy PRAKTIK staramy się zawsze mieć na stanie i jest gotowy do natychmiastowego odbioru.

 1. Jeżeli czas dostawy towaru będzie dłuższy niż czas maksymalny zgodnie z pkt 3 niniejszych Warunków, Kupującego będziemy informować, w szczególności poprzez informację o przybliżonym czasie dostępności towaru publikowaną na e-sklepie oraz wysyłając specjalną wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, że Kupujący przyjmuje do wiadomości czas dostawy towaru. Jeżeli nie zgadza się z terminem dostawy, ma prawo do odstąpienia od umowy.

Art. VII.

Prawo do odpowiedzialności za wady

 1. Przepis wstępny o odpowiedzialności za wady:
  1. zobowiązujemy się dostarczyć towar w wymaganej jakości, ilości oraz bez wad,
  2. ponosimy odpowiedzialność za wady, które towar posiada przy odbiorze, jeżeli nie są to wady, które powstały w wyniku transportu od przewoźnika zewnętrznego lub późniejszego nieprawidłowego montażu,
  3. ogólny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, rozpoczyna się od momentu przejęcia towaru,
  4. w przypadku wymiany towaru okres gwarancji biegnie na nowo od momentu otrzymania nowego towaru,
  5. uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru objętego okresem gwarancji wygasają, jeśli nie wykona ich w okresie gwarancji,
  6. gwarantujemy, że w chwili przejścia niebezpieczeństwa i przypadkowego uszkodzenia towaru na podstawie art. 5. niniejszych Warunków towar jest bez wad, w szczególności, że:
   • ma właściwości, które zostały uzgodnione z Kupującym, a jeśli nie zostały one wyraźnie uzgodnione, to te, które podaliśmy w opisie towaru lub takie, których można się spodziewać ze względu na charakter towaru,
   • nadaje się do celów, które Sprzedawca deklaruje u tego typu towarów,
   • odpowiada jakością i ilością,
   • spełnia wymogi prawne,
   • nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Warunki wykonywania prawa odpowiedzialności za wady (reklamacje):
  1. po otrzymaniu towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. W przypadku widocznych wad (np. uszkodzenia mechaniczne) Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia reklamacji zgodnie z punktem 3 niniejszego artykułu. Późniejszej reklamacji z tytułu oczywistych wad towaru, w tym wady polegającej na niekompletności towaru, nie będziemy uwzględniać,
  2. Kupujący jest zobowiązany do skorzystania z prawa odpowiedzialności za inne wady (wady ukryte) w sposób określony w punkcie 3 niniejszego artykułu bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady towaru, nie później jednak niż do wygaśnięcia gwarancji,
  3. gwarancja dotyczy wyłącznie wad fabrycznych towaru. Korzystanie z prawa odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu, zużycia, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania towaru w nieodpowiednich warunkach itp. nie jest możliwe. Za wadliwy montaż uważa się w szczególności montaż niezgodny z instrukcją montażu opublikowaną na naszej stronie internetowej. Link do instrukcji montażu znajduje się tutaj: https://gabionylemon.pl/strona/instrukcje-montazu.
  4. prawo do odpowiedzialności za wadę, o której Kupujący wiedział przed odebraniem towaru, ew. był o niej powiadomiony.
 3. Realizacja prawa z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacje)
  1. w przypadku, gdy towar ma wadę, czyli nie jest spełniony którykolwiek z warunków określonych w punkcie 2 niniejszego artykułu, Kupujący może zgłosić wadę i skorzystać z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (tj. reklamować towar) wysyłając e-mail lub list na nasze adresy podane w danych identyfikacyjnych lub osobiście na adres: Družstevná 849, 027 43 Nižná. W przypadku reklamacji można również skorzystać z formularza udostępnionego na naszej stronie, stanowiącego załącznik nr 1 Warunków,
  2. w zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać opis wady towaru oraz dane identyfikacyjne Kupującego, w tym adres e-mail, na który chce otrzymać powiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji, a także określić, które z roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady określone w punktach 4 – 9 artykułu VIII niniejszych Warunków stosuje,
  3. składając reklamację, należy przekazać dowód zakupu towaru (fakturę), w celu udowodnienia jego zakupu, w przeciwnym razie nie jesteśmy zobowiązani do uznania reklamacji,
  4. za dzień rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uznajemy dzień dostarczenia wadliwego towaru wraz z odpowiednimi danymi i dokumentami zgodnie z lit. b) i c). W przypadku, gdy zgłoszenie jest niekompletne (zwłaszcza nieczytelne, niejasne, niezrozumiałe, nie zawiera wymaganych dokumentów itp.) poprosimy drogą mailową lub telefoniczną o uzupełnienie reklamacji. W takim przypadku postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z dniem doręczenia uzupełnionego zgłoszenia,
  5. jeżeli Kupujący nie uzupełni zgłoszonej reklamacji zgodnie z lit. d) w terminie najpóźniej do 10 dni od daty doręczenia naszego wezwania na podstawie lit. d), zgłoszenie reklamacyjne uważamy za bezpodstawne.

Art. VIII.

Obsługa reklamacji

 1. Na podstawie decyzji Kupującego wynikającej z § 622 i § 623 ustawy nr 40/1964 Dz. U. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami (zwany dalej „kodeksem cywilnym”) (określonej w punktach 4 – 9 niniejszego artykułu Warunków), ustalimy sposób rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż do 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji.
 2. Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamację możemy rozpatrzyć później; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może potrwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy lub w miarę możliwości wymiany Towaru na nowy.
 3. Kupujący otrzyma pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji, a o rozpatrzeniu będzie poinformowany drogą mailową. W przypadku uznania reklamacji wyślemy naprawiony towar lub wymienimy towar na nowy lub zwrócimy zapłaconą cenę, chyba że uzgodnimy inaczej.
 4. Jeżeli wada może być usunięta, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Wadę towaru usuniemy bez zbędnej zwłoki.
 5. Zamiast usunięcia wady Kupujący może żądać wymiany towaru lub jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, w przypadku, gdy nie ponosimy niewspółmiernych kosztów z tytułu ceny towaru lub powagi wady.
 6. Zamiast usunięcia wady towaru, zawsze można wymienić wadliwy towar za towar wolny od wad, o ile nie powoduje to poważnych trudności.
 7. Jeżeli wadę towaru nie można usunąć, a uniemożliwia to prawidłowe korzystanie z towaru jako wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od Umowy. Te same uprawnienia przysługują Kupującemu w przypadku wad, które można usunąć, jednak ze względu na ponowne pojawienie się wad po naprawie lub w przypadku większej liczby wad, nie można prawidłowo korzystać z towaru.
 8. W przypadku innych nienaprawialnych wad Kupujący ma prawo na rozsądny rabat.
 9. Reklamację rozpatrzymy poprzez wydanie naprawionego towaru, wymianę towaru, zwrot ceny towaru, uiszczenie rozsądnego rabatu z ceny towaru, pisemny wniosek o przejęcie świadczenia (towaru) lub uzasadnione odrzucenie reklamacji.
 10. Do wykonywania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady i reklamacji towaru stosuje się postanowienia § 619 i Kodeksu Cywilnego, ustawa nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Dz. U. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów”) oraz ustawą nr 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa ze zmianami (dalej „Ustawa o ochronie konsumentów na odległość”). W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jako przedsiębiorcy zgodnie z § 2 ust. 2 Kodeksu Handlowego nr 513/1991 Dz. U. z późniejszymi zmianami, w przypadku dochodzenia odpowiedzialności za wady obowiązują postanowienia umowy kupna zgodnie z niniejszymi przepisami prawnymi. Przy zawieraniu przez przedsiębiorcę umowy kupna na podstawie niniejszego punktu, do postanowień umowy kupna stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego.

Art. IX.

Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy, tj. rozwiązanie stosunku umownego łączącego Sprzedawcę z Kupującym od początku jego powstania, może nastąpić z przyczyn i w sposób określony w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Warunków, w których możliwość odstąpienia jest wyraźnie określona.
 2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, czyli osobą nabywającą towar poza zakresem prowadzonej działalności, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru zgodnie z § 7 ustawy o ochronie konsumentów. W przypadku, gdy zawarliśmy umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części towaru, termin ten rozpoczyna bieg z dniem dostarczenia ostatniej części towaru, a w przypadku, że zawarliśmy umowę, na podstawie której będziemy dostarczać towary regularnie i wielokrotnie, rozpoczyna się w dniu pierwszej dostawy. Odstąpienie od umowy jest możliwe każdym możliwym do udowodnienia sposobem (w szczególności wysyłając e-mail lub list na nasze adresy podane w danych identyfikacyjnych). W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza udostępnionego na naszej stronie, stanowiącego załącznik nr 2.
 3. Jednakże nawet konsument nie może odstąpić od umowy w przypadkach, gdy przedmiotem umowy jest:
  1. towar, którego cena jest uzależniona od cen na rynku finansowym niezależnym od naszej woli i może wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
  2. towar, który został wykonany zgodnie ze specjalnymi wymaganiami Kupującego, który został wykonany na miarę dla Kupującego lub towar zaprojektowany specjalnie dla jednego konsumenta;
  3. towar w zapieczętowanym opakowaniu, który zostały wyjęty z opakowania i ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie może być zwrócony.
 4. Okres odstąpienia na podstawie art. 2 Warunków uważa się za zachowany, jeśli w trakcie obowiązywania Warunków Kupujący wyśle zawiadomienie o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, cena zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie odstąpienia na rachunek, z którego została zaksięgowana lub rachunek wybrany przy odstąpieniu od umowy. Kwota nie zostanie jednak zwrócona, dopóki Kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że został odesłany.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 2 Warunków, Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, wydania towaru nam lub osobie upoważnionej do odbioru towaru, przy czym koszty zwrotu ponosi Kupujący. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazimy zgodę na odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez nas osoby. Termin jest zachowany, jeżeli towar został przekazany do przewozu nie później niż w ostatnim dniu terminu. Z drugiej strony Kupującemu przysługuje zwrot ceny za transport, ale tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru, który zaoferowaliśmy za dostarczenie towaru.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony w wyniku innego obchodzenia się z towarem niż jest to konieczne ze względu na jego charakter i właściwości. W takim przypadku po zwrocie towaru obciążymy Kupującego opłatą za powstałą szkodę w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy jeszcze ceny, jesteśmy uprawnieni do potrącenia należności z tytułu kosztów szkody.
 8. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub działania siły wyższej lub jeśli nawet przy wszystkich naszych staraniach, których można od nas zasadnie wymagać, nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru w terminie określonym w niniejszych Warunkach. W takich przypadkach jesteśmy zobowiązani poinformować Kupującego o tym fakcie bez zbędnej zwłoki i zwrócić już zapłaconą całkowitą cenę w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. Zwrócimy zapłaconą cenę całkowitą za towary w taki sam sposób, w jaki Kupujący zapłacił cenę całkowitą, bez uszczerbku dla prawa do uzgodnienia innej metody zwrotu, jeśli nie zostaną w związku z tym naliczone żadne dodatkowe opłaty.
 9. Jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący nie odebrał towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym został zobowiązany do odbioru towaru.

Art. X.

Składanie skarg i zażaleń

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem ma prawo do składania skarg i zażaleń w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 2. O rozpatrzeniu reklamacji lub zażalenia Kupujący będzie poinformowany e-mailem
 3. Organem nadzorczym jest Słowacka Inspekcja Handlowa (Slovenská obchodná inšpekcia), Inspektorat dla Kraju Żylińskiego, z siedzibą pod adresem: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Tel. nie. 041/763 21 30, 041/724 58 68
 4. W razie niezadowolenia z rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Kupujący może żądać przeprowadzenia kontroli również drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
 5. Alternatywne rozwiązywanie sporów z konsumentami
 6. Kupujący ma prawo skontaktować się z nami z żądaniem zadośćuczynienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ars@soi.sk nebo adr@soi.sk, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy reklamację lub jeśli uważa, że naruszyliśmy jego prawa. Jeśli na żądanie odpowiemy w sposób negatywny lub nie odpowiemy w ciągu 30 dni od jego złożenia, Kupujący ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą nr 391/2015 Dz. U. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. (zwana dalej „Ustawą o alternatywnych rozwiązywaniu sporów”).
 7. Podmiotami są organy i upoważnione osoby prawne zgodnie z § 3 ustawy o alternatywnym rozwiązywaniu sporów, a ich lista jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 8. wniosek należy wnieść w sposób określony zgodnie z § 12 ustawy o alternatywnym rozwiązywaniu sporów
 9. Kupującemu przysługuje również prawo do wszczęcia pozasądowego rozwiązywania sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Art. XI.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli stosunek prawny Sprzedawcy i Kupującego zawiera element międzynarodowy (na przykład towar wyślemy poza terytorium Republiki Słowackiej), stosunek ten będzie zawsze podlegał prawu Republiki Słowackiej. Jednak niniejsza umowa nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z odpowiedniego ustawodawstwa Republiki Słowackiej lub Unii Europejskiej.
 2. Przy zawieraniu umowy kupna przez przedsiębiorcę jako kupującego za pośrednictwem e-sklepu do postanowień umowy kupna stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego, chyba że inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące zakupu towarów na odległość mają pierwszeństwo przed tym przepisem prawnym.
 3. Wszelka pisemna korespondencja będzie dostarczana pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasz adres e-mail znajduje się w danych identyfikacyjnych na początku niniejszych Warunków. Korespondencję będziemy dostarczać na adres e-mail wskazany w umowie, w koncie użytkownika lub za pośrednictwem którego skontaktował się z nami Kupujący.
 4. Umowa może zostać zmieniona tylko na podstawie naszej pisemnej zgody. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany niniejszych Warunków, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na umowy już zawarte, jedynie na umowy, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie tej zmiany. Kupujący będzie poinformowany o zmianie tylko wtedy, gdy założył konto użytkownika (aby miał taką informację w razie zamówienia nowego towaru, zmiana nie uprawnia do wypowiedzenia, gdyż nie mamy zawartej umowy, która mogłaby być rozwiązana) lub w ramach umowy mamy dostarczać towary regularnie. Informacja o zmianie zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli w ciągu 14 dni od wysłania informacji o zmianie nie otrzymamy zawiadomienia o odstąpieniu od zawartej umowy na regularne dostawy towaru, nowe warunki stają się częścią naszej umowy i mają zastosowanie do kolejnej dostawy towaru. Nowe Warunki stają się częścią naszej umowy i mają zastosowanie do następnej dostawy towaru. Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące.
 5. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub niemożliwych do przewidzenia zdarzeń (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, przestoje podwykonawców itp.) nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z siłą wyższą lub zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia, a jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywać przez okres dłuższy niż 10 dni, mamy obustronne prawo odstąpienia od umowy.
 6. Załącznikiem do Warunków jest wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Umowa wraz z Warunkami jest archiwizowana w formie elektronicznej u Sprzedawcy, nie jest dostępna dla Kupującego. Kupujący zawsze otrzyma niniejsze Warunki wraz z podsumowaniem zamówienia na e-mail, dzięki czemu zawsze będzie miał dostęp do umowy. Zalecamy, aby zawsze zapisywać potwierdzenie zamówienia i Warunków.
 8. W naszej działalności nie obowiązują żadne kodeksy postępowania zgodnie z § 3 ust. 1 litera n) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 9. Niniejsze Warunki wchodzą w życie 01.01.2022

Załącznik nr.1 – Formularz reklamacyjny

Adresat: ……………………………

Złożenie reklamacji

 • Tytuł, imię i nazwisko:
 • Adres zamieszkania:
 • Adres e-mail:
 • Numer zamówienia i faktury:
 • Data zamówienia:
 • Data odbioru towaru:
 • Towar podlegający reklamacji (nazwa i kod):
 • Opis i zakres wad towaru:

Proszę o rozpatrzenie mojej reklamacji w następujący sposób:

Chcę zwrócić pieniądze na konto bankowe (IBAN) / w inny sposób

 • Załączniki:
 • Data:
 • Podpis:

Załącznik nr.2 – Formularz odstąpienia

Adresat: ……………………………

Oświadczam, że zgodnie z ustawą nr 102/2014 Dz. U. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych przepisów prawa ze zm. (dalej „Ustawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość”) odstępuję od umowy:

 • Tytuł, imię i nazwisko:
 • Adres:
 • Adres e-mail:
 • Numer zamówienia i faktury:
 • Data zamówienia:
 • Data odbioru towaru:
 • Towar, który zwracam (nazwa i kod):
 • Powód zwrotu towaru:
 • Sposób zwrotu środków finansowych:

Chcę zwrócić pieniądze na konto bankowe (IBAN) / w inny sposób

Uwaga dla konsumenta: Sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 4 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość przysługuje prawo żądania od konsumenta zwrotu obniżenia wartości towaru, które powstało w wyniku obróbki towaru wykraczającej poza obróbkę niezbędną do określenia właściwości i funkcjonalności towaru

 • Data:
 • Podpis:

Załącznik nr.3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(wypełnij i wyślij ten formularz tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 • Komu ………….. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, pokud jde o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, pokud jde o právnickou osobu, případně faxové číslo a e-mailovou adresu]
 • Oświadczam / oświadczamy (*), że odstępuję (*) od umowy na towary/od umowy o świadczenie usługi (*) …………..
 • Data zamówienia / data odbioru (*) …………..
 • Imię i nazwisko konsumenta (*) …………..
 • Adres konsumenta (*) …………..
 • Podpis konsumenta (*) ………….. [jeśli formularz jest złożony w formie papierowej]
 • Data …………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie o skorzystaniu przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia ………….. (wypełnić zgodnie z punktem 1)

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, należy nas o poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy wyraźnym oświadczeniem (na przykład listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) na adres ………. …. (wypełnić zgodnie z instrukcją w punkcie 2). W tym celu można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, który Kupującemu przekazaliśmy lub wysłaliśmy.

(jeżeli konsument odstępuje od umowy pośrednictwem swojej strony internetowej, należy uzupełnić tekst zgodnie z instrukcją w pkt 3)

Okres odstąpienia jest zachowany, jeśli zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia zostało odesłane przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Po odstąpieniu od umowy zwrócimy wszystkie płatności dokonane w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu, w tym koszty dostarczenia towaru. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeśli Kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy standardowy sposób dostawy, który oferujemy. Płatności zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zostaną one opłacone w ten sam sposób, jaki wykorzystał Kupujący, jeżeli wyraźnie oświadczył, że nie zgadza się na inną metodę płatności, bez żadnych dodatkowych opłat.

Płatność za zakupiony towar zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu zwracanego towaru na nasz adres lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (tego tekstu nie wpisywać w przypadku umów, w których oferuje odbiór towaru w razie odstąpienia od umowy).

(uzupełnić zgodnie z instrukcją w punkcie 4)

(uzupełnić zgodnie z instrukcją w punkcie 5)

Instrukcja wypełniania

 1. Wpisz jeden z poniższych tekstów w cudzysłowie:Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
  • w przypadku umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych niedostarczanych na nośniku materialnym: „zawarcie umowy”Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
  • w przypadku umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towarów: „jeżeli Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie towar”Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
  • w przypadku, gdy towary zamawiane przez konsumenta w ramach jednego zamówienia dostarczane są osobno: „jeżeli Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje towar, który został dostarczony jako ostatni”Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
  • w przypadku dostawy towarów składających się z kilku części lub sztuk: „jeżeli Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje ostatnią część lub sztukę”Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
  • jeżeli towary są dostarczane wielokrotnie w określonym czasie: „jeżeli Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje pierwszy dostarczony towar”Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
 2. Uzupełnić nazwę firmy i siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, a także numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
 3. Jeśli konsument wypełnia i wysyła zawiadomienie o odstąpieniu za pośrednictwem swojej strony internetowej, należy dodać następujący tekst: „W przypadku zainteresowania należy wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu także drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej (wstaw adres strony internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy akceptację odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. e-mailem).”
 4. W związku z dostawą towaru należy poinformować konsumenta, w jaki sposób towar może zostać zwrócony w przypadku odstąpienia od umowy:
  • Uzupełnij sposób zwrotu towaru:
   • „Odbierzemy towar“;
   • „Towar należy przesłać lub przywieźć na nasz adres lub przekazać …… (jeżeli do odbioru towaru jest upoważniona inna osoba, należy podać jej nazwisko i adres) nie później niż 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie zwrócony przed upływem terminu 14 dni.”
  • Uzupełnij informację o opłaceniu kosztów zwrotu:
   • ”Ponosimy koszty zwrotu towaru”;
   • “Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący”;
   • Jestliže náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem: „Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Předpokládaný odhad těchto nákladů je …… EUR [doplňte částku].“;
   • Jeśli kosztów zwrotu towaru nie da się racjonalnie obliczyć z góry: „Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący”. Szacowane koszty wynoszą …… (podać kwotę) EUR”;
   • W przypadku umów zawieranych poza lokalem Sprzedawcy towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany przesyłką pocztową Sprzedawcy i został dostarczony konsumentowi w chwili zawarcia umowy: „Towar odbierzemy na własny koszt”;
  • Dodaj informację o odpowiedzialności konsumenta za szkodę wyrządzoną w związku z towarem: „Kupujący odpowiada wyłącznie za obniżenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru”.
 5. W przypadku umowy o świadczenie usług należy dodać: „Jeżeli Kupujący żądał świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do zapłaty ceny za faktycznie wykonane usługi do dnia, w którym poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy”.
 

© 2024 GabionyLemon.pl | Umieszczanie treści na innych stronach, ich rozpowszechnianie przez prasę i inne media podlega prawu autorskiemu i jest możliwe tylko za pisemną zgodą LEMON trade s.r.o.

Stworzone przez FúúDobre

Bezpieczna płatność

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store